Možnosti platby

Spolu so zaslaním elektronickej prihlášky pre kurz opatrovania je potrebné uhradiť zálohu. Táto suma je stanovená vo výške 30 € a bude Vám odpočítaná z ceny opatrovateľského kurzu. Do 48 hodín od prijatia zálohovej platby Vám zašleme emailom potvrdenie o účasti na kurze opatrovania. Vašu prihlášku na opatrovateľský kurz považujeme za záväznú až po prijatí uvedenej zálohy.

Možnosti úhrady zálohovej platby za opatrovateľský kurz

  • bezhotovostným prevodom na účet vedený v ČSOB IBAN: SK86 7500 0000 00402161 6558, SWIFT: CEKOSKBX
  • úhradou v hotovosti v našich priestoroch na adrese Nová 132, 017 01 Považská Bystrica
Poznámka:
  • ako Variabilný symbol uveďte: rodné číslo
  • V časti "správa pre prijímateľa" uveďte Vaše meno

Forma úhrady platby za opatrovateľský kurz

Ponúkame Vám možnosť uhradiť sumu za kurz opatrovania vo forme niekoľkých splátok. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.